top of page
overskrift_bakgrunn.jpg

Mystica Eterna

Forlaget Mystica Eterna ble opprettet i desember 2002 av medlemmer av Marcellos familie.  Forlaget har som formål å samle og utgi ord skrevet av og om mystikeren Marcello Haugen. 

 

Familieforlaget Mystica Eterna og Marcello Haugens Venner har som overordnet mål å samle bilder og skrifter om og av Marcello Haugen, slik at disse blir tilgjengelige for allmennheten, på samme måte som hans hytte på Otta Sameti er det i dag. 

Vi ønsker oss Marcellos tre spirituelle hjem brukt som fremtidige steder for fredsarbeid og andre kreative virksomheter i Marcellos ånd. 

 

 • Forlaget jobber idealistisk for å spre kunnskap om Marcello Haugens åndelige arv, inspirert av hvordan Marcello selv fikk produsert og distribuert sin egen lille bok ”Betraktninger over en dag”. 

 • Forlagets primære oppgave er å gjøre Marcello Haugens liv, virke, skrifter og tanker kjent i inn- og utland. Sentralt i dette arbeidet står innsamlingen av alt viktig materiale om Marcello og forskning i Marcellos fotspor. 

 • Forlaget tar initiativ til foredragsvirksomhet, samlinger og messer. 

 • Forlaget ønsker å få tak i rettighetene til andre viktige bøker som er utgitt om Marcello Haugen, slik at et så fullstendig bilde av Marcello som mulig kan samles på familieforlaget. 

 • Selv om forlaget primært ønsker å fremme kunnskapen om Marcello Haugen, ønsker det i tillegg å gi ut sjelsbeslektet litteratur og gi bidrag til viktige freds- og åndsbevegleser, inspirert av Marcellos tanker.


Økonomi
Alle inntekter, både gjennom salg av produkter og gaver går uavkortet til videre arbeid med oppfylling av målsetningene.

Inntekter

 • Forlagets eiere har ingen kommersielle hensikter

 • Forlagets inntekter kommer først og fremst fra boksalg, samt forlagets øvrige produkter slik de til enhver tid er presentert på forlagets nettside.

 • Eventuelle gaver.


Utgifter

 • Forlaget betaler for alle utgifter i forbindelse med ferdigstillelse av bokutgivelser og andre produkter. Dette inkluderer bl.a. utgifter til forfattere, rettighetshavere, layout, trykking og frakt.

 • Forlaget har anskaffet noe nødvendig utstyr til forlagsarbeidet.

 • Forlaget har gjennomført og betalt for noe møtevirksomhet med familie og kreative samarbeidspartnere (musikk, film osv.). 

 • Siden forlagets start har forlaget dekket advokathonorarer for 80.000 -, som bidrag til å rydde opp i en rettighetstvist.

 • Forlaget har skaffet rettighetene til Parmanns bok om Marcello Haugen og filmen ”Veien til Svarga”.

 • Messevirksomhet.

 • Økonomisk støtte til Foreningen Marcello Haugens Venner, fredsarbeid og liknende.


Fremtidige prosjekter

 • Forlaget ønsker å fortsette støtten til samarbeidsprosjekter med Foreningen (se under).

 • Vi har opprettet et plateselskap som utgir musikk.

 • Forlaget ønsker, i samarbeid med Foreningen Marcello Haugens Venner, å bidra til at en film om Marcello Haugens ”åndelige reise” blir produsert og vist for flest mulig mennesker.

 • Forlagets innkomne midler skal i sin helhet, og på best mulig måte, brukes til å realisere Foreningen- og Forlagets målsettinger.

 • I samarbeid med Foreningen Marcello Haugens Venner ønsker Forlaget å gjøre Marcello Haugens tanker og ord tilgjengelig for skoleverket.

Forlaget Mystica Eterna
Hagaveien 8e
0980 Oslo

Kontaktperson:
Lars Gylder
Epost: 
largylde@online.no

bottom of page