Forlaget Mystica Eterna ble opprettet i desember 2002 av medlemmer av Marcellos familie.  Forlaget har som formål å samle og utgi ord skrevet av og om mystikeren Marcello Haugen. 

 

Familieforlaget Mystica Eterna og Marcello Haugens Venner har som overordnet mål å samle bilder og skrifter om og av Marcello Haugen, slik at disse blir tilgjengelige for allmennheten, på samme måte som hans hytte på Otta Sameti er det i dag. 

Vi ønsker oss Marcellos tre spirituelle hjem brukt som fremtidige steder for fredsarbeid og andre kreative virksomheter i Marcellos ånd. Vi ser også på mulighetene for å knytte Svarga og Sameti opp mot pilgrimsvandringen mot Nidaros.

 

 1. Forlaget jobber idealistisk for å spre kunnskap om Marcello Haugens åndelige arv, inspirert av hvordan Marcello selv fikk produsert og distribuert sin egen lille bok ”Betraktninger over en dag”. 

 2. Forlagets primære oppgave er å gjøre Marcello Haugens liv, virke, skrifter og tanker kjent i inn- og utland. Sentralt i dette arbeidet står innsamlingen av alt viktig materiale om Marcello og forskning i Marcellos fotspor. 

 3. Forlaget tar initiativ til foredragsvirksomhet, samlinger og messer. 

 4. Forlaget ønsker å få tak i rettighetene til andre viktige bøker som er utgitt om Marcello Haugen, slik at et så fullstendig bilde av Marcello som mulig kan samles på familieforlaget. 

 5. Selv om forlaget primært ønsker å fremme kunnskapen om Marcello Haugen, ønsker det i tillegg å gi ut sjelsbeslektet litteratur og gi bidrag til viktige freds- og åndsbevegleser, inspirert av Marcellos tanker.


Økonomi
Alle inntekter, både gjennom salg av produkter og gaver går uavkortet til videre arbeid med oppfylling av målsetningene.

Inntekter

 1. Forlagets eiere har ingen komersielle hensikter

 2. Forlagets inntekter kommer først og fremst fra boksalg (”Betraktninger over en dag” og forlagets øvrige utgitte bøker), samt forlagets øvrige produkter, slik de til enhver tid er presentert på forlagets nettside.

 3. Eventuelle gaver og arv.


Utgifter

 1. Forlaget betaler for alle utgifter i forbindelse med ferdigstillelse av bokutgivelser og andre produkter. Dette inkluderer bl.a. utgifter til forfattere, rettighetshavere, layout, trykking og frakt.

 2. Forlaget har anskaffet noe nødvendig utstyr til forlagsarbeidet.

 3. Forlaget har gjennomført og betalt for noe møtevirksomhet med familie og kreative samarbeidspartnere (musikk, film osv.). 

 4. Siden forlagets start har forlaget dekket advokathonorarer for 80.000 -, som bidrag til å rydde opp i en rettighetstvist.

 5. Forlaget har skaffet rettighetene til Parmanns bok om Marcello Haugen og filmen ”Veien til Svarga”.

 6. Messevirksomhet.

 7. Økonomisk støtte til Foreningen Marcello Haugens Venner, fredsarbeid og liknende.


Fremtidige prosjekter

 1. Forlaget ønsker å fortsette støtten til samarbeidsprosjekter med Foreningen (se under).

 2. Vi har opprettet et plateslskap som utgir musikk.

 3. Forlaget ønsker, i samarbeid med Foreningen Marcello Haugens Venner, å bidra til at en film om Marcello Haugens ”åndelige reise” blir produsert og vist for flest mulig mennesker.

 4. Forlagets innkomne midler skal i sin helhet, og på best mulig måte, brukes til å realisere Foreningen- og Forlagets målsettinger.

 5. I samarbeid med Foreningen Marcello Haugens Venner ønsker Forlaget å gjøre Marcello Haugens tanker og ord tilgjengelig for skoleverket.

Forlaget Mystica Eterna
Hagaveien 8e
0980 Oslo

Kontaktperson:
Lars Gylder
Epost:

© 2020 Foreningen Marcello Haugens Venner